Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301368

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.215253

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.2319

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.26397

Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/asr

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5981

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6040/asr

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281

Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apsakaičiavimo metodikos patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.284148

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.274453

Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682

Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.274447

Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428416?

Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.288240

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiausasmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodukos patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.274454

Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.282655

Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424791

Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/36005a60531c11e485f39f55fd139d01

Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db